schwinn cycling

in trenament da cumminonza cun lecziuns da trenament e buna musica

program 2019/2020

cuost

abo per l'entira sesiun:

  • 1 ura fix 270.00 francs (cura ch'ei ha liber san ins era frequentar ina secunda ura)
  • 1 lecziun: 18.00 francs